План заходів, щодо запобігання корупції

             

Затверджено

             

Директор КП "Муніципальний сервіс" РМР

             

________________________П.А.Подхватілін

             

"              "  ___________________ 2021 року

     

План заходів

     
     

щодо запобігання корупції

     
     

Комунального підприємства "Муніципальний сервіс" Рубіжанської міської ради

     
     

на 2021 рік

     

№ з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Проведення роз'яснювальної роботи серед посадових осіб та

постійно

уповноважений з антикорупційної діяльності

 працівників підприємства з питань дотримання вимог Закону

 України "Про запобігання корупції".

2

Забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими

постійно

уповноважений з антикорупційної діяльності

 особами підприємства електронних декларацій про майно,

 доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

3

Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами

постійно

уповноважений з антикорупційної діяльності

 відомостей щодо працюючих близьких осіб на підприємстві

 відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

4

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства

постійно

уповноважений з антикорупційної діяльності

щодо врегулювання конфлікту інтересів серед посадових

осіб підпариємства.

5

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України

за наявності повідомлень

уповноважений з антикорупційної діяльності

"Про запобігання корупції" посадовими особами підприємства,

що надходять від викривачів.

6

Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які по-

за наявності повідомлень

уповноважений з антикорупційної діяльності

 відомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з

корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до

вчинення корупційних правопорушень.

7

Ведення обліку осіб, притягнутих до відповідальності за вчи-

протягом року

уповноважений з антикорупційної діяльності

нення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

8

Розміщення на офіційному сайті КП "Муніципальний сервіс" РМР

січень 2021 р.

уповноважений з антикорупційної діяльності, адміністратор систем

плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2021р.

9

Забезпечити функціонування електронної пошти для повідом-

постійно

уповноважений з антикорупційної діяльності

лень про факти вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-

цією правопорушень.

10

Забезпечити функціонування телефонної лінії для повідомлень

постійно

уповноважений з антикорупційної діяльності

про факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією

правопорушень.

11

Здійснювати оприлюднення актуальних матеріалів, нормативних

постійно

програміст, уповноважений з антикорупційної діяльності

документів щодо запобігання та протидії корупції на офіційному

сайті підприємства.

12

Здійснення постійного контролю за збереженням майна, досто-

постійно

відділ бухгалтерського обліку та звітності, керівники структурних підрозділів, уповноважений

вірності ведення бухгалтерського обліку

13

Проведення внутрішніх розслідувань (перевірок) з метою вияв-

у разі надходження

уповноважений з антикорупційної діяльності

лення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного пра-

вопорушення або невиконання вимог антикорупційного законо-

давства.

14

Інформування керівника підприємства у разі виявлення фактів,

постійно

уповноважений з антикорупційної діяльності

що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних

з корупцією правопорушень посадовими особами підприємства.

15

Розроблення та затвердження плану заходів КП "Муніципальний

грудень 2021 р.

уповноважений з антикорупційної діяльності

сервіс" РМР щодо запобігання та протидії корупції на 2022 рік.

                       
 

Уповноважений з антикорупційної

         
 

діяльності