Наказ по оплаті запитів на інформацію

Комунальне підприємство «Муніципальний сервіс»

Рубіжанської міської ради Луганської області

НАКАЗ № 9

м. Рубіжне                                                                           «_12_» лютого 2021р.

про затвердження розміру та порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є підприємство

Відповідно до ч.3 ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» , Постанови КМУ «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» № 740 від 13.07.2011р.

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію до Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області у відповідності до Додатку 1;

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію до Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області у відповідності до Додатку 2;

3. Програмісту Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області розмістити вказаний наказ з додатками на офіційному сайті підприємства;

4. Головному бухгалтеру  проводити розрахунок фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію до Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області на підставі службових записок виконавців запитів та надавати рахунки запитувачам інформації;

5. Інженерно-технічний склад (виконавців запиту) Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області ознайомити з цим наказом та з порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію;

6. Зав. канцелярією ознайомити вищевказаних осіб з цим наказом під розпис.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                 П.А. Подхватілін

Додаток №1

Затверджено

Наказ № 9

від 12.02.2021р.

Розмір

фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію розпорядником якої є Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області

 1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) – 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки.

 1.  Копіювання або друк копій документів форматуА3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній  друк) – 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки.

 1. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк), - 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки.

Примітка: розмір прожиткового мінімуму працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Директор                                                                                 П.А. Подхватілін

Додаток №2

Затверджено

Наказ № 9

від 12.02.2021р.

Порядок

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію до Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області

 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію до Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області.
 2. Цей Порядок застосовується у випадках, коли Комунальне підприємство «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області є належними розпорядниками інформації.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).
 4. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

  • якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
  • особі у разі надання інформації про неї;
  • якщо інформація становить суспільний інтерес.

 1. Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання документів обсягом, що перевищує 10 сторінок.

Обчислення розміру відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів проводиться бухгалтерією Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області на підставі службової записки виконавця запиту.

 1. Завідувач канцелярії у день надходження запиту на інформацію, що потребує копіювання або друку  документів у обсягах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, але не пізніше строків, визначених ст. 20 Закону, заповнюють рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, за зразком згідно з додатками до цього Порядку (далі - рахунок).

Якщо обсяг запитуваної інформації, що потребує копіювання або друку документів, визначити неможливо з підстав, зазначених у частині четвертій статті 20 Закону, строк обчислення розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, продовжується до двадцяти робочих днів, про що інформується листом запитувач інформації у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 1. Реквізити надавача послуг, що містяться у рахунку, заповнюються розпорядником інформації (виконавцем запиту), до якого звернувся запитувач інформації із запитом на інформацію, та підписуються директором та головним бухгалтером підприємства із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів.

 1. Рахунок разом із супровідним листом надсилається запитувачу інформації у спосіб, обраний запитувачем інформації, та у строки, визначені статтею 20 Закону та пунктом 6 цього Порядку.

Супровідний лист підписується директором підприємства із зазначенням обсягу запитуваних документів, копіювання або виготовлення яких потребує відшкодування фактичних витрат, порядку їх здійснення запитувачем інформації та підстав відмови у задоволенні запиту на інформацію, передбачених частиною першою статті 22 Закону.

 1. Оплата рахунку здійснюється запитувачем інформації у фінансовій установі, зручній для запитувача інформації. Документ, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, надсилається запитувачем до розпорядника інформації, до якого він звертався із запитом на інформацію.

 1. Задоволення запиту на інформацію здійснюється підприємством  протягом трьох робочих днів з дня отримання документа, що підтверджує оплату  запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

 1. У разі ненадходження у місячний строк документа, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, завідуючий канцелярією робить  відмітку про відмову у наданні відповіді на запит на інформацію у журналі  реєстрації вхідної документації та виконавець повідомляє запитувача.

Директор                                                                                         П.А. Подхватілін

Додаток

до Порядку відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію

                                                                           

Рахунок №___________

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

Надавач послуг (повне найменування надавача послуг): Комунальне підприємство «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області

Рахунок № 173047950000026007053713733 АТ КБ «Приватбанк»

МФО 304795

Код за ЄДРПОУ 41990867

Місцезнаходження,

Телефон: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги, 14В, 0660760160

Платник________________________________________________________________

Місце проживання,

місцезнаходження платника,

телефон_______________________________________________________________________________________________________________________________________

від «____» ____________20____року

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Сума, що підлягає сплаті:________________________________________________

(сума словами)

Директор                                              __________                   _____________________

                                                                       (підпис)                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

                                                                 _________                     ______________________

                                                                                              (підпис)                                                 (ініціали, прізвище)